انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

حال من حال کسی است
که هنگام فرار یادش افتاد
کسی منتظرش نیست
نرفت ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است


دیگر عادت کرده ام . . .

هَــــــر روز...

جــــــــــایِ انگشــــــــــــتانم را از روی شیشـه یِ مانیتور پاک میکنم. . .

آخــــــــر نوازش کردن عکــــــــــس حرمت . . .

عادَت مَن شده . . .


+ آن معـدن سخاوت و جود و کرم چه شد ؟ !

هر شب سوال میکنم آقـــــا ! حـــَرم چه شــد؟ !

آخر چه می شود که بگویی تــو هــم بـــرو . . .

باشد نمی روم ولی ، دیگـــر نه مـــن نه تـــو !

باشد قبــول اینــکه دلــم رنــد و بـی وفـــاست ؛

باشد قبــول می کنـــم آقــــا. . . خــــدا نخـــواست . . .


+ می دونی بن بست زندگی کجاست ؟ !

وقتی دلت تنگ حرم باشه . . .

ولی زیارت قسمتت نشه . . .

به این میگن: بن بست زندگی . . .


یک سوال شــرعی!

حکم نماز "دلی" که
پای پنجره فولاد نماز می خواند ؛
ولی تنش ؛ هزار  کیلومتر دور ،
چیست ؟
شکسته
 است یا کامل ؟ !!

+ سلام میدهم از بام خانه به سمت حرم . . .

ببخش نوکرتان را ؛ بضاعتش این است  . . .


+منم دلم زیارت میخواد:((


  • من و غریبه