انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

بودنت حتی..

بودنت حتی..

زمستانی ترین روزم را بهاروار عاشقانه می کند

من ..نه اهل بارانم نه باد

نه عاشق زمستانم نه تابستان

من هوایی را دوست دارم که متبرک باشد

به نفس هایت

یاابن الحسن !!!!

# جمعه دلتنگی

۴ موافق ۰ مخالف
About me
حسیــــــن جـــــان...

دلـــــــم

هـــــــوایِ تو را دارد. . .

خدا کند راست باشد

که میگویند:

"دل به دل راه دارد"....

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان