انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

انتظار یعنی دویدن..نه ایستادن

انتظارِ فرج

حال من حال کسی است
که هنگام فرار یادش افتاد
کسی منتظرش نیست
نرفت ..

:TeLegram
روچــــــــ rochak_255 -ک


اگر تمام "حلزونهای" عالم . . .
دست به دست هم بدهند . . .
تا به چین رنجهایت سفر کنند . . .
باز هم کاری از پیش نخواهند برد . . . !
گیرم که  " عصاره شفا بخش" هم داشته باشند . . .
چین و چروک رنجهایت را مرهمی نیامده مادر . . . !
- - -
چه تاثیر دلنشینی دارد . . .
" غصه نخور،درست می شود " ، گفتن های مادر . . .
اثرش را . . .
هزار قرص آرام بخش قوی ندارد . . .
- - -
وقتی به جای کلاغ در آن بازی کودکانه، گفتم: مامان پـر، 
خندیدی و گفتی : « من که پر ندارم »

بزرگتر که شدم فهمیدم ،تو هم پر داشتی . . . 

- - -
~>آنجا را نمی‌دانم ...!
اما اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند ،
باور نمی‌کنند چیزی را از دست داده باشی ...!

+سومین سال آسمونی شدنت مبارک... :(